Izinto ezinhlanu eziba ingcindezi empilweni ongazihleleli zifaka lokhu-
-Isehlukaniso sabashadile
-Ukugula okwadlulele noma ukulimala
-Ukulahlekelwa umsebenzi
-Ukushonelwa othandiweyo wasemndenini
-Ukusuka endaweni obuhlala kuyo
Kungenzeka singakwazi ukukusiza kokusuka ekhaya obuhlala kulo kodwa singakwazi ukukusiza ekutheni kungabi umthwalo osindayo noma ongaba ingcindezi kuwena.

iGROBBELAR Incorporated inikezelana ngosizo olwahlukene ngakwezemithetho endaweni yase Ballito,entshonalanga yase Ningizimu Afrika.Uma ufuna indawo ezinikelayo makuziwa kwezemithetho,ezibambela yona ngezandla kwezemithetho ebeka kuqala umuntu obhekene nenkinga makuziwa kwezemithetho,uthole indawo ehamba phambili makuziwa ekuxazululweni kwezemithetho eG.
GROBBELAR INCORPORATED.