Uma abantu abebeshadile sebethatha isinqumo sesehlukaniso emshadweni wabo,lokho kungabonakala kuyinto ekhathazayo futhi engehli kahle.Noma,kungangcina kwenzekile kodwa,kuyinto ebukeka ihlubulana umoya ngezindlela ezahlukene.Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi ukuthatha isehlukaniso kuyinto yokugcina kubantu abashadile.

Uma benishade umshado enangena kuwona nayona yonke into ebiza igamalakho,kufanele iyokhulunywa enkantolo indaba yenu njengecala elikhulunywa enkantolo,indlela ecacile neqondile kufanele ibekwe ngecala lesehlukaniso senu.Isehlukaniso akuyona into ongayenza uwedwa noma uzibambele wena ngezandla.Kubalulekile ukwazi phakathi kwesehlukaniso sasenkantolo nesehlukaniso sabammeli futhi kungani kufanele ukhethe phakathi kwakho kokubili.

isehlukaniso sasenkantolo
-Siyabiza
-Nibhekana ngqo futhi ayikhethi bungani
-Ithatha isikhathi eside
-Abammeli balwela amalungelo akho
-Ummangaleli othatha isinqumo ngecala lenu
-Sihlubulana umoya

Isehlukaniso sasenkantolo sithatha isikhathi,uma udinga indlela esheshayo yesehlukaniso esasenkantolo akuyona into oyidingayo.Esasenkantolo singathatha izinyanga,unyaka noma iminyaka,kujwayeleke ukuthi nemiphumela yakhona ingathokozisi futhi nezimali ozikhokhayo uzikhokhele abammeli ezinkulu.Kungaba ukudinwa,izincwadi zezikweletu zabammeli,ukuba nethemba lokuthi yonkinto izoshesha uqede udlule kuyo,lendlela ivame ukuthatha isikhathi sayo.Okuyinkinga kakhulu ukuthi nezingane zigcina sezinalengcindezi osuke udlula kuyona njengomzali lokhu okuyinto engafiswa nawoyedwa umzali ezinganeni zakhe.

Isehlukaniso sabammeli
-Anidingi kuyalwa ngesinqumo senu
-Kubiza kahle ngendlela ehlelekile
-Akuthathi isikhathi eside futhi akunangcindezi enkulu
-Uyakwazi ukuzikhulumela futhi ayikhethi cala lamuntu
-Kuyimfihlo akekho othola ukwazi ngayo

Isehlukaniso sabammeli asikhethi cala lamuntu futhi siyimfihlo.Kuninika indlela engcono nomuntu obushade naye yokukwazi ukusebenzisana njengabazali.Lendlela ibalulekile uma ninezingane ngoba ikwazi ukunenza ukuthi nikwazi ukukhuluma uma ninezingane ngisho isehlukaniso sesenziwe.

Singabammeli abatholakala endaweni yase Ballito,eNtshonalanga yase Ningizimu Afrika futhi sizimisele ukukusiza makuziwa kwezemithetho.Sithinte uma udinga abantu bezemthetho abeseduze abazinikelayo futhi ongabethemba.