KUFUNDWA

Lezi zihloko zihloswe ngenjongo yolwazi hhayi njengeseluleko sezomthetho. Sincoma ngokuqinile ukuxhumana nehhovisi lethu ukuze uthole isiqondiso sezomthetho ochwepheshe.

Isehlukaniso sasenkantolo kanye nesehlukaniso sabammeli…..Kwazi ukuhlukanisa kulokhu kokubili

Uma abantu abebeshadile sebethatha isinqumo sesehlukaniso emshadweni wabo,lokho kungabonakala kuyinto ekhathazayo futhi engehli kahle.Noma,kungangcina kwenzekile kodwa,kuyinto ebukeka ihlubulana umoya ngezindlela ezahlukene.Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi ukuthatha isehlukaniso kuyinto yokugcina kubantu ...
Read More

Imali yokulimala ezimotweni zomgaqo (RAF) eKZN

uzifuna kanjani izimali zakho: Indlela yokuqala yokufuna izimali zakho mawulimale kwezomgwaqo (RAF) ukuthi uhlanganise wonke amaphepha abalulekile uwahambise emahhovisi ethu eBallito eKZN -Imiphumela etholwe ngamaphoyisa ngengozi kanye nezinombolo zecala -Ikonakonke ...
Read More

Izinto ezinhlanu ekuyizona ezibanga ingcindezi kakhulu empilweni

Izinto ezinhlanu eziba ingcindezi empilweni ongazihleleli zifaka lokhu- -Isehlukaniso sabashadile -Ukugula okwadlulele noma ukulimala -Ukulahlekelwa umsebenzi -Ukushonelwa othandiweyo wasemndenini -Ukusuka endaweni obuhlala kuyo Kungenzeka singakwazi ukukusiza kokusuka ekhaya obuhlala kulo ...
Read More

Ukufuna Izimali Zesinxephezelo Zokulimala Esitimeleni

Wake walimala esitimeleni esiphethwe uMasipala? Noma lapho ekulindwa khona isitimela sakwaMasipala? Kungabe umuntu okuyena yena obeka isinkwa etafuleni wake wabulawa ingozi esondelene nezitimela zakwaMasipala? Uma uzokwazi ukuletha ubufakazi bokubulawa noma ...
Read More

Ukufaka isicelo sesinxephezelo sokulahlekelwa imali obuyihola emsebenzini/Ukusekwa abakwa RAF

Ukulimala engozini yemoto akuthusi kuphela kuhlukumeze nomqondo,kodwa futhi kuyabiza.Uma wake walimala engozini yemoto,ungakwazi ukufaka isicelo sesinxephezelo sokulahlekelwa imali kwabaka (RAF) kwabezemigwaqo. yini ongayifakela isicelo sesinxephezelo? Into ekwiyonayona ehamba phambili abantu ...
Read More

Ukulahlekelwa Obungakuzuza Kwisehlunakiso Sabashadile

Ukulahlekelwa obungakuzuza kwisehlukaniso kuchaza ukuthi phakathi kwalaba ababili abashadile oyedwa usuke ephoqwe inkantolo ukuthi alahlekelwe inzuzo yakhe kwisehlukaniso kungaba ingxenye noma yikho konke abengase akuzuze.Ngaphambi kokuba iDivorce South African Act ...
Read More

Ukufaka Isinxephezelo Sokulimala Okujwayelekile Kwabeze Migwaqo (RAF)

Umuntu ofaka isicelo sesinxephezelo angasifaka uma kukuthi ulimale okujwayelekile okufaka ukuphathwa izinhlungu ngenxa kanye nokuthi isimo sakho sidlulele phambili uma buvele uwumuntu obengaphilile vele kodwa sekudalwe ingozi yemoto. Ezingozini ezenzeka ...
Read More

Isicelo sesinxephezelo zabemigwaqo (RAF) nokunakekeleka

Uyakwazi ukufaka isicelo sesinxephezelo kwabezemigwaqo (RAF) kungaba ukuthi ulimele noma ukudlula emhlabeni ngenxa yengozi yemoto emgaqweni. Umongameli wase Ningizimu Afrika uyena uyena okuyena okhipha lezizimali. Lokhu okulandelayo kungafakelwa isicelo sesinxephezelo: ...
Read More

Okubhekwayo Kwisehlukaniso

Okwezemithetho,ezemali,kanye ezomoya kwisehlukaniso kuyinkinga.Kuhle ukuzihlelela konke okungenzeka kwisehlukaniso ingakho siqale into esiyibiza ngokuthi syakubhekisisa kanye nommeli wakho uma usukulungele ukwenza isehlukaniso emshadweni wakho. Ukulandela umthetho kanye nokuhlukanisa yonkinto ebeninayo emshadweni ...
Read More

Imigomo Elandelwayo Kwisehlukaniso eNingizimu Afrika

Imigomo elandelwayo eNingizimu Afrika yesehlukaniso ilula kakhulu.Lombhalo uveza yonkinto ofisa ukuyazi. Imishado ongene nayona yonkinto ebiza igamalakho,umshado ohleliwe kanye nomshado wenkolelo osuke ulawulwa abaqeqeshelwe lowomsebenzi wokushadisa lezozehlukaniso kufanele zikhulunywe enkantolo.Isehlukaniso ...
Read More

Kungani Mawungena Emshadweni Uvume Umshado Ozovikela Izimali Zakho Manihlukana?

Uma kuziwa ekuhleleni umshado into yokugcina oyicabangayo ukuvikela izimali zakho.Ukuvuma into evikela izintozakho uma uzoshada usuke ungachazi ukuthi umshado wakho angeke ube impumelelo,kuchaza ukuthi uzivikela wena kanye nalo oshada naye ...
Read More